โครงการประกวดเรียงความ
"เรื่องเล่าข้าวพื้นเมือง เพื่อสุขภาพ"

ชิงโล่พระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ความเป็นมาของการจัดงาน

ปัจจุบัน โลกกำลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ผู้คนได้หันมาให้ความสำคัญ ใส่ใจกับเรื่องสุขภาพมากขึ้น โดยเฉพาะการเลือกการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพ

คนไทยกินข้าวเป็นอาหารหลักมาแต่บรรพบุรุษ ในแต่ละมื้อคนไทยกินข้าวประมาณร้อยละ 50 ของอาหารทั้งหมด ข้าวจึงมีบทบาทสำคัญ ในการสร้างเสริมสุขภาพที่ดีแก่คนไทย โดยเฉพาะผู้สูงวัย

ดังนั้นเพื่อให้การค้นหา และ รวบรวมพันธุ์ข้าวพื้นเมืองที่มีสรรพคุณเป็น “ข้าวเพื่อสุขภาพ” เป็นไปอย่างกว้างขวางและได้ข้อมูลครอบคลุม มูลนิธิข้าวไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จึงคิดริเริ่มโครงการประกวดเรียงความ ภายใต้หัวข้อ “ เรื่องเล่าข้าวพื้นเมือง เพื่อสุขภาพ ” เพื่อค้นหาข้อมูลเชิงประจักษ์ถึงชนิดของพันธุ์ข้าวพื้นเมือง ของประเทศไทยที่มีสรรพคุณเป็นยอดในการส่งเสริมสุขภาพ และ ยังคงปลูกในชุมชนท้องถิ่นบางแห่งในประเทศไทย โดยอาศัยคนรุ่นหลัง ซึ่งได้รับข้อมูลจากคนรุ่นพ่อแม่ ปู่ย่า ตายาย เป็นสื่อกลางในการ รวบรวมข้อมูล และ เล่าเรื่องผ่านการประกวดในครั้งนี้

วัตถุประสงค์

 • เพื่อกระตุ้นให้ประชาชนทั่วไป โดยเฉพาะเยาวชน ได้ค้นคว้าและเรียนรู้เกี่ยวกับ “พันธุ์ข้าวพื้นเมืองเพื่อสุขภาพ” ในพื้นที่จังหวัดของตน ที่มีการบริโภคอย่างแพร่หลายโดยเฉพาะในกลุ่มผู้สูงวัย
 • เพื่อกระตุ้นให้เกิดการสืบค้นหาข้อมูล ภูมิปัญญาพื้นบ้านเกี่ยวกับ “กินข้าวแทนยา” ซึ่งเป็นปรากฏการณ์ในชุมชนท้องถิ่นของผู้สมัคร
 • เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนทั่วไป และเยาวชน ตระหนักถึงความสำคัญ และคุณค่าของ “พันธุ์ข้าวพื้นเมืองเพื่อสุขภาพ” ของไทย
 • เพื่อส่งเสริมให้ฝึกทักษะการเล่าเรื่องราวโดยสื่อสารด้วยภาษาไทยได้อย่างถูกต้อง และเหมาะสม
 • เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ชาวนาผู้ปลูก “ข้าวเพื่อสุขภาพ” ได้มีโอกาสพัฒนาข้าวของตน โดยเฉพาะทางการตลาด
 • เพื่อรวบรวมรายชื่อพันธุ์ข้าวพื้นเมืองที่มีศักยภาพเป็น “ ข้าวเพื่อสุขภาพ” มาทำการวิเคราะห์ว่าแต่ละพันธุ์ มีสารอาหารอะไรที่สำคัญต่อสุขภาพของผู้บริโภคและมากหรือน้อยเพียงใด

รายละเอียดการประกวด

ประเภทผู้สมัคร

แบ่งเป็น 3 ประเภท ดังนี้

 1. ผูัศึกษาในระดับมัธยมศึกษา (ปวช.หรือเทียบเท่า)
 2. ผู้ศึกษาในระดับอุดมศึกษา (ระดับปริญญาตรีขึ้นไป ปวส.หรือเทียบเท่า)
 3. ประชาชนทั่วไป

รางวัลการประกวด

(สำหรับแต่ละประเภทผู้สมัคร)
 • รางวัลชนะเลิศ (จำนวน 1 รางวัล)
  โล่พระราชทานฯ พร้อมเกียรติบัตร และเงินรางวัล จำนวน 50,000 บาท
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 (จำนวน 1 รางวัล)
  เกียรติบัตร พร้อมโล่รางวัล เชิดชูเกียรติ และเงินรางวัล จำนวน 20,000 บาท
 • รางวัลชมเชย (จำนวน 2 รางวัล)
  เกียรติบัตร พร้อมโล่รางวัล เชิดชูเกียรติ และเงินรางวัล จำนวน 10,000 บาท

การคัดกรอง และการประกาศผลรางวัล

 • หลังจากหมดเขตการส่งผลงาน (หมดเขต 31 มี.ค.61) คณะกรรมการจะใช้เวลาคัดกรอง
 • เข้ารับพระราชทานโล่รางวัลชนะเลิศ จาก สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
  ในงานวันข้าว และชาวนาแห่งชาติ วันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ.2561
หมายเหตุ
ประกาศผลการประกวดในเดือน พฤษภาคม พ.ศ.2561, ผ่านทางเว็ปไซต์ www.thairice.org

ข้อกำหนดและเงื่อนไขการส่งประกวด

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

 • ประกวดเรียงความในหัวข้อ "เรื่องเล่าข้าวพื้นเมือง เพื่อสุขภาพ"
 • ความยาวของเนื้อหาไม่ต่ำกว่า 1 หน้า แต่ไม่เกิน 2 หน้ากระดาษ A4
 • เขียนด้วยลายมือ หรือพิมพ์ โดยใช้รูปแบบตัวอักษร "Angsana New" ขนาด 16
 • ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดต้องเป็นผู้ที่กำลังศึกษาในระดับมัธยมศึกษา หรือในระดับอุดมศึกษา หรือเทียบเท่า หรือประชาชน/บุคคลทั่วไป
 • ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดจะต้องเขียนเรียงความด้วยตนเอง ไม่คัดลอกผลงานของคนอื่น เป็นผลงานที่ไม่เคยส่งเข้าประกวดที่ใดมาก่อน
 • สามารถส่งผลงานได้เพียงคนละ 1 ผลงาน/1 พันธุ์ข้าว เท่านั้น.

คุณสมบัติของผู้ส่งผลงานเข้าประกวด

 • ผู้สนใจส่งผลงานประกวด
  เป็นผู้ที่ศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษา (ปวช. หรือเทียบเท่า) หรือศึกษาอยู่ในระดับอุดมศึกษา (ระดับปริญญาตรีขึ้นไป ปวส. หรือเทียบเท่า) หรือประชาชนทั่วไป

ดาวน์โหลดเอกสาร และใบสมัคร

ผู้สนใจส่งบทความเข้าประกวดสามารถดาวน์โหลดเอกสาร และใบสมัครได้จาก Link ด้านล่างนี้

รายละเอียดโครงการ

ดาวน์โหลด

แบบฟอร์มการเขียนผลงาน

ดาวน์โหลด

ใบสมัคร

ดาวน์โหลด

การส่งผลงานเข้าประกวด

ในการส่งผลงานเข้าประกวดท่านผู้สนใจสามารถส่งผลงานได้ ดังนี้

วิธีการส่งผลงาน

ผู้สนใจส่งผลงานเข้าประกวดสามารถส่งผลงานได้ 2 วิธี ดังนี้

 1. ทาง E-Mail (แนบไฟล์ผลงานและใบสมัคร)
  ricefoundthailand@yahoo.com

 2. ทางไปรษณีย์
  มูลนิธิข้าวไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (ประกวดเรียงความ)
  317 อาคารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

ระยะเวลาการส่งผลงาน

ตั้งแต่วันที่ 01 กันยายน 2560 ถึง วันที่ 31 มีนาคม 2561 (ขยายเวลาจากเดิม 31 ม.ค.61)

เอกสารที่ต้องส่ง

 1. ผลงานเรียงความของท่าน
 2. พร้อมใบสมัคร (ดาวน์โหลดได้ที่นี้)

คำถาม-คำตอบ
เกี่ยวกับการส่งเรียงความเข้าร่วมประกวด

รวบรวมคำถาม-คำตอบ โดยมีผู้ที่ได้สอบถามเข้ามาเกี่ยวกับการส่งบทความเข้าร่วมประกวดในหัวข้อ "เรื่องเล่าข้าวพื้นเมือง เพื่อสุขภาพ"

ผมสนใจจะเขียนเรียงความเรื่อง "เรื่องเล่าข้าวพื้นเมือง เพื่อสุขภาพ" ในเอกสารบอกให้เล่าเรื่องในชุมชนท้องถิ่นของผู้สมัคร แต่ผมมีเรื่องเล่าในท้องถิ่นที่ผมเคยไปอยู่ (เคยไปรับราชการมา 2 ปี) แต่ปัจจุบันไม่ได้อยู่แล้ว จะนำมาเขียนได้ไหมครับ ?

จุดมุ่งหมายของโครงการ คือ ให้เขียนเรียงความเรื่อง "ข้าวพื้นเมือง ที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูง" ไม่ใช่ให้เขียนถึงเรื่องในชุมชนท้องถิ่นใดทั้งสิ้น สิ่งที่ผู้สมัครควรทำคือค้นหาข้อมูลเชิงประจักษ์ของพันธุ์ข้าวพื้นเมืองไทย ที่มีสรรพคุณเป็นยอดในการส่งเสริมสุขภาพ ซึ่งอาจจะมาจากประสบการณ์ของผู้เขียนเอง หรือฟังเล่ามาจากคนรุ่นพ่อแม่ปู่ย่าตายาย เรื่องเล่าจะต้องเป็นเรื่องจริงเกี่ยวกับพันธุ์ข้าวพื้นเมืองหนึ่งพันธุ์ที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูง มีผลทำให้สุขภาพของผู้บริโภคดีขึ้น ในหลากหลายทาง ผู้บริโภคพันธุ์ข้าวพันธุ์นั้นควรได้บริโภคมาเป็นระยะเวลานานพอประมาณแล้ว
    ผู้สมัคร ควรให้ข้อมูลของพันธุ์ข้าวพื้นเมืองพันธุ์ใดพันธุ์หนึ่งที่เลือกมาเขียน ดังนี้
(1) ลักษณะของข้าวพันธุ์นั้น เช่น ชื่อของพันธุ์ หาได้ที่ใดหรือจำหน่ายอยู่ที่ไหน ภาพถ่ายของข้าวเปลือก/ข้าวสาร/ข้าวสุกของข้าวพันธุ์นั้น และ
(2) คุณประโยชน์ที่ดีของพันธุ์ข้าวนั้นต่อสุขภาพของผู้บริโภค ควรอธิบายโดยละเอียดข้อมูลจากประสบการณ์ของผู้บริโภคคนใดคนหนึ่งหรือกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งที่เป็นเจ้าของเรื่องราว (ควรให้ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริโภคเพื่อเป็นที่อ้างอิงได้)
รวมทั้งหาหลักฐานยืนยันและต้องเป็นข้อมูลจริงที่จะทำให้ผู้ดำเนินการโครงการฯ สามารถพิสูจน์ข้อเท็จจริงได้

ใบสมัครและฟอร์มเขียนเรียงความต้องส่งพร้อมกันไหม หรือแยกส่ง ?

ใบสมัคร และแบบฟอร์มเขียนเรียงความควรส่งมาพร้อมกัน

อยู่ ม.1 ส่งประกวดได้ไหม ?

ส่งได้ อยู่ในประเภท "ระดับมัธยมศึกษา"

ให้เขียนพันธุ์ข้าวที่ "ข้าวตราฉัตร" ขายในตลาดเท่านั้นใช่ไหม ?

ไม่ใช่ ต้องเขียนเกี่ยวกับพันธุ์พื้นเมืองเท่านั้น

พันธุ์ข้าวที่จะเขียน จำเป็นต้องเป็นในถิ่นของตนเองไหม หรือขอแค่ให้เป็นข้าวพื้นเมืองของไทย ?

ไม่จำเป็นต้องมาจากถิ่นของผู้เขียน มาจากท้องถิ่นใดก็ได้ในประเทศไทย

สวัสดีครับ ผมเป็นคนหนึ่งที่ส่งผลงานเข้าประกวดในปีนี้ อยากทราบว่าจะมีเกียรติบัตรสำหรับผู้ที่ส่งผลงาน ประกวดทุกท่านไหมครับ ?

เกียรติบัตรให้เฉพาะผู้สมัครที่ผ่านการคัดสรรแล้ว

ติดต่อโครงการประกวดเรียงความ
"เรื่องเล่าข้าวพื้นเมือง เพื่อสุขภาพ"

ผู้สนใจส่งผลงานเข้าร่วมประกวด สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดต่างๆ ได้จากข้อมูล ดังนี้

มูลนิธิข้าวไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (ประกวดเรียงความ)
317 อาคารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร.0-2942-7620-1, 0-2942-7626
โทรสาร.0-2942-7621
E-mail: ricefoundthailand@yahoo.com