โครงการประกวดเรียงความ
"เรื่องเล่าข้าวพื้นเมือง เพื่อสุขภาพ"

ชิงโล่พระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ความเป็นมาของการจัดงาน

ปัจจุบัน โลกกำลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ผู้คนได้หันมาให้ความสำคัญ ใส่ใจกับเรื่องสุขภาพมากขึ้น โดยเฉพาะการเลือกการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพ

คนไทยกินข้าวเป็นอาหารหลักมาแต่บรรพบุรุษ ในแต่ละมื้อคนไทยกินข้าวประมาณร้อยละ 50 ของอาหารทั้งหมด ข้าวจึงมีบทบาทสำคัญ ในการสร้างเสริมสุขภาพที่ดีแก่คนไทย โดยเฉพาะผู้สูงวัย

ดังนั้นเพื่อให้การค้นหา และ รวบรวมพันธุ์ข้าวพื้นเมืองที่มีสรรพคุณเป็น “ข้าวเพื่อสุขภาพ” เป็นไปอย่างกว้างขวางและได้ข้อมูลครอบคลุม มูลนิธิข้าวไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จึงคิดริเริ่มโครงการประกวดเรียงความ ภายใต้หัวข้อ “ เรื่องเล่าข้าวพื้นเมือง เพื่อสุขภาพ ” เพื่อค้นหาข้อมูลเชิงประจักษ์ถึงชนิดของพันธุ์ข้าวพื้นเมือง ของประเทศไทยที่มีสรรพคุณเป็นยอดในการส่งเสริมสุขภาพ และ ยังคงปลูกในชุมชนท้องถิ่นบางแห่งในประเทศไทย โดยอาศัยคนรุ่นหลัง ซึ่งได้รับข้อมูลจากคนรุ่นพ่อแม่ ปู่ย่า ตายาย เป็นสื่อกลางในการ รวบรวมข้อมูล และ เล่าเรื่องผ่านการประกวดในครั้งนี้

วัตถุประสงค์

 • เพื่อกระตุ้นให้ประชาชนทั่วไป โดยเฉพาะเยาวชน ได้ค้นคว้าและเรียนรู้เกี่ยวกับ “พันธุ์ข้าวพื้นเมืองเพื่อสุขภาพ” ในพื้นที่จังหวัดของตน ที่มีการบริโภคอย่างแพร่หลายโดยเฉพาะในกลุ่มผู้สูงวัย
 • เพื่อกระตุ้นให้เกิดการสืบค้นหาข้อมูล ภูมิปัญญาพื้นบ้านเกี่ยวกับ “กินข้าวแทนยา” ซึ่งเป็นปรากฏการณ์ในชุมชนท้องถิ่นของผู้สมัคร
 • เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนทั่วไป และเยาวชน ตระหนักถึงความสำคัญ และคุณค่าของ “พันธุ์ข้าวพื้นเมืองเพื่อสุขภาพ” ของไทย
 • เพื่อส่งเสริมให้ฝึกทักษะการเล่าเรื่องราวโดยสื่อสารด้วยภาษาไทยได้อย่างถูกต้อง และเหมาะสม
 • เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ชาวนาผู้ปลูก “ข้าวเพื่อสุขภาพ” ได้มีโอกาสพัฒนาข้าวของตน โดยเฉพาะทางการตลาด
 • เพื่อรวบรวมรายชื่อพันธุ์ข้าวพื้นเมืองที่มีศักยภาพเป็น “ ข้าวเพื่อสุขภาพ” มาทำการวิเคราะห์ ว่าแต่ละพันธุ์ มีสารอาหารอะไรที่สำคัญต่อสุขภาพของผู้บริโภคและมากหรือน้อยเพียงใด

รายละเอียดการประกวด

ประเภทผู้สมัคร

แบ่งเป็น 3 ประเภท ดังนี้

 1. ผูัศึกษาในระดับมัธยมศึกษา (ปวช.หรือเทียบเท่า)
 2. ผู้ศึกษาในระดับอุดมศึกษา (ระดับปริญญาตรีขึ้นไป ปวส.หรือเทียบเท่า)
 3. ประชาชนทั่วไป

รางวัลการประกวด

(สำหรับแต่ละประเภทผู้สมัคร)
 • รางวัลชนะเลิศ (จำนวน 1 รางวัล)
  โล่พระราชทานฯ พร้อมเกียรติบัตร และเงินรางวัล จำนวน 50,000 บาท
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 (จำนวน 1 รางวัล)
  เกียรติบัตร พร้อมโล่รางวัล เชิดชูเกียรติ และเงินรางวัล จำนวน 20,000 บาท
 • รางวัลชมเชย (จำนวน 2 รางวัล)
  เกียรติบัตร พร้อมโล่รางวัล เชิดชูเกียรติ และเงินรางวัล จำนวน 10,000 บาท

การคัดกรอง และการประกาศผลรางวัล

 • หลังจากหมดเขตการส่งผลงาน (หมดเขต 31 ม.ค.61) คณะกรรมการจะใช้เวลาคัดกรอง เป็นเวลา 3 เดือน
 • เข้ารับพระราชทานโล่รางวัลชนะเลิศ จาก สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
  ในงานวันข้าว และชาวนาแห่งชาติ วันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ.2561
หมายเหตุ
ประกาศผลการประกวดในเดือน พฤษภาคม พ.ศ.2561, ผ่านทางเว็ปไซต์ www.thairice.org

ข้อกำหนดและเงื่อนไขการส่งประกวด

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

 • ประกวดเรียงความในหัวข้อ "เรื่องเล่าข้าวพื้นเมือง เพื่อสุขภาพ"
 • ความยาวของเนื้อหาไม่ต่ำกว่า 1 หน้า แต่ไม่เกิน 2 หน้ากระดาษ A4
 • เขียนด้วยลายมือ หรือพิมพ์ โดยใช้รูปแบบตัวอักษร "Angsana New" ขนาด 16
 • ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดต้องเป็นผู้ที่กำลังศึกษาในระดับมัธยมศึกษา หรือในระดับอุดมศึกษา หรือเทียบเท่า หรือประชาชน/บุคคลทั่วไป
 • ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดจะต้องเขียนเรียงความด้วยตนเอง ไม่คัดลอกผลงานของคนอื่น เป็นผลงานที่ไม่เคยส่งเข้าประกวดที่ใดมาก่อน
 • สามารถส่งผลงานได้เพียงคนละ 1 ผลงาน/1 พันธุ์ข้าว เท่านั้น.

คุณสมบัติของผู้ส่งผลงานเข้าประกวด

 • ผู้สนใจส่งผลงานประกวด
  เป็นผู้ที่ศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษา (ปวช. หรือเทียบเท่า) หรือศึกษาอยู่ในระดับอุดมศึกษา (ระดับปริญญาตรีขึ้นไป ปวส. หรือเทียบเท่า) หรือประชาชนทั่วไป

ดาวน์โหลดเอกสาร และใบสมัคร

ผู้สนใจส่งบทความเข้าประกวดสามารถดาวน์โหลดเอกสาร และใบสมัครได้จาก Link ด้านล่างนี้

รายละเอียดโครงการ

ดาวน์โหลด

แบบฟอร์มการเขียนผลงาน

ดาวน์โหลด

ใบสมัคร

ดาวน์โหลด

การส่งผลงานเข้าประกวด

ในการส่งผลงานเข้าประกวดท่านผู้สนใจสามารถส่งผลงานได้ ดังนี้

วิธีการส่งผลงาน

ผู้สนใจส่งผลงานเข้าประกวดสามารถส่งผลงานได้ 2 วิธี ดังนี้

 1. ทาง E-Mail (แนบไฟล์ผลงานและใบสมัคร)
  ricefoundthailand@yahoo.com

 2. ทางไปรษณีย์
  มูลนิธิข้าวไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (ประกวดเรียงความ)
  317 อาคารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

ระยะเวลาการส่งผลงาน

ตั้งแต่วันที่ 01 กันยายน 2560 ถึง วันที่ 31 มกราคม 2561

เอกสารที่ต้องส่ง

 1. ผลงานเรียงความของท่าน
 2. พร้อมใบสมัคร (ดาวน์โหลดได้ที่นี้)

คำถาม-คำตอบ
เกี่ยวกับการส่งเรียงความเข้าร่วมประกวด

รวบรวมคำถาม-คำตอบ โดยมีผู้ที่ได้สอบถามเข้ามาเกี่ยวกับการส่งบทความเข้าร่วมประกวดในหัวข้อ "เรื่องเล่าข้าวพื้นเมือง เพื่อสุขภาพ"

ผมสนใจจะเขียนเรียงความเรื่อง "เรื่องเล่าข้าวพื้นเมือง เพื่อสุขภาพ" ในเอกสารบอกให้เล่าเรื่องในชุมชนท้องถิ่นของผู้สมัคร แต่ผมมีเรื่องเล่าในท้องถิ่นที่ผมเคยไปอยู่ (เคยไปรับราชการมา 2 ปี) แต่ปัจจุบันไม่ได้อยู่แล้ว จะนำมาเขียนได้ไหมครับ ?

จุดมุ่งหมายของโครงการ คือ ให้เขียนเรียงความเรื่อง "ข้าวพื้นเมือง ที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูง" ไม่ใช่ให้เขียนถึงเรื่องในชุมชนท้องถิ่นใดทั้งสิ้น สิ่งที่ผู้สมัครควรทำคือค้นหาข้อมูลเชิงประจักษ์ของพันธุ์ข้าวพื้นเมืองไทย ที่มีสรรพคุณเป็นยอดในการส่งเสริมสุขภาพ ซึ่งอาจจะมาจากประสบการณ์ของผู้เขียนเอง หรือฟังเล่ามาจากคนรุ่นพ่อแม่ปู่ย่าตายาย เรื่องเล่าจะต้องเป็นเรื่องจริงเกี่ยวกับพันธุ์ข้าวพื้นเมืองหนึ่งพันธุ์ที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูง มีผลทำให้สุขภาพของผู้บริโภคดีขึ้น ในหลากหลายทาง ผู้บริโภคพันธุ์ข้าวพันธุ์นั้นควรได้บริโภคมาเป็นระยะเวลานานพอประมาณแล้ว
    ผู้สมัคร ควรให้ข้อมูลของพันธุ์ข้าวพื้นเมืองพันธุ์ใดพันธุ์หนึ่งที่เลือกมาเขียน ดังนี้
(1) ลักษณะของข้าวพันธุ์นั้น เช่น ชื่อของพันธุ์ หาได้ที่ใดหรือจำหน่ายอยู่ที่ไหน ภาพถ่ายของข้าวเปลือก/ข้าวสาร/ข้าวสุกของข้าวพันธุ์นั้น และ
(2) คุณประโยชน์ที่ดีของพันธุ์ข้าวนั้นต่อสุขภาพของผู้บริโภค ควรอธิบายโดยละเอียดข้อมูลจากประสบการณ์ของผู้บริโภคคนใดคนหนึ่งหรือกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งที่เป็นเจ้าของเรื่องราว (ควรให้ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริโภคเพื่อเป็นที่อ้างอิงได้)
รวมทั้งหาหลักฐานยืนยันและต้องเป็นข้อมูลจริงที่จะทำให้ผู้ดำเนินการโครงการฯ สามารถพิสูจน์ข้อเท็จจริงได้

ใบสมัครและฟอร์มเขียนเรียงความต้องส่งพร้อมกันไหม หรือแยกส่ง ?

ใบสมัคร และแบบฟอร์มเขียนเรียงความควรส่งมาพร้อมกัน

อยู่ ม.1 ส่งประกวดได้ไหม ?

ส่งได้ อยู่ในประเภท "ระดับมัธยมศึกษา"

ให้เขียนพันธุ์ข้าวที่ "ข้าวตราฉัตร" ขายในตลาดเท่านั้นใช่ไหม ?

ไม่ใช่ ต้องเขียนเกี่ยวกับพันธุ์พื้นเมืองเท่านั้น

พันธุ์ข้าวที่จะเขียน จำเป็นต้องเป็นในถิ่นของตนเองไหม หรือขอแค่ให้เป็นข้าวพื้นเมืองของไทย ?

ไม่จำเป็นต้องมาจากถิ่นของผู้เขียน มาจากท้องถิ่นใดก็ได้ในประเทศไทย

สวัสดีครับ ผมเป็นคนหนึ่งที่ส่งผลงานเข้าประกวดในปีนี้ อยากทราบว่าจะมีเกียรติบัตรสำหรับผู้ที่ส่งผลงาน ประกวดทุกท่านไหมครับ ?

เกียรติบัตรให้เฉพาะผู้สมัครที่ผ่านการคัดสรรแล้ว

ติดต่อโครงการประกวดเรียงความ
"เรื่องเล่าข้าวพื้นเมือง เพื่อสุขภาพ"

ผู้สนใจส่งผลงานเข้าร่วมประกวด สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดต่างๆ ได้จากข้อมูล ดังนี้

มูลนิธิข้าวไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (ประกวดเรียงความ)
317 อาคารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร.0-2942-7620-1, 0-2942-7626
โทรสาร.0-2942-7621
E-mail: ricefoundthailand@yahoo.com